slide
slide

Chirurgiczna – proktologiczna

 dr n med. Michał Kisielewski 

Środa – 16 .00-18.00

Konsultacje proktologiczne :

Gumkowanie żylaków odbytu metodą Barrona

Nacięcie krwiaka przyodbytowego (zakrzep brzeżny)

Nacięcie zropiałej torbieli włosowatej w znieczuleniu miejscowym

Pobranie wycinków ze zmian odbytu i okolicy okołoodbytniczej

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego – wycięcia torbieli pilonidalnej (zatoki włosowatej) w warunkach szpitalnych

Konsultacje chirurgiczne  :

Usunięcie znamion,

Usunięcie guzków tkanek miękkich np. brodawki, tłuszczaki, kaszaki, włókniaki,

Szycie ran,

Biopsja powierzchownych węzłów chłonnych

Zmiana opatrunków, usunięcie szwów,

Leczenie ran przewlekłych w tym z wykorzystaniem techniki NPWT (leczenie ran opatrunkami z podciśnieniem)

 

Konsultacje w zakresie diagnostycznej i terapeutycznej endoskopii przewodu pokarmowego

Konsultacja chirurgiczna w zakresie interwencji żywieniowych – w tym kwalifikacja do endoskopowej przezskórnej gastrostomii (PEG) w warunkach szpitalnych; wymiana G-tube.

Konsultacja chirurgiczna w zakresie opieki nad stomią (gastrostomia, ileostomia, kolostomia)

Konsultacje bariatryczne (kwalifikacja do minimalnie inwazyjnego chirurgicznego leczenia otyłości  w  warunkach szpitalnych – rękawowej resekcji żołądka Sleeve Gastrectomy, wyłączenia żołądkowo-jelitowego Roux-en Y Gastric Bypass, endoskopowego założenia balona żołądkowego)

Ponadto porady w zakresie :

– minimalnie inwazyjnych zabiegów antyrefluksowych (fundoplikacja sposobem Nissena) oraz chirurgicznego lub endoskopowego  leczenia achalazji

– chirurgii endokrynologicznej (zabiegi tarczycy, minimalnie inwazyjne zabiegi nadnerczy i śledziony)

– minimalnie inwazyjnej chirurgii jelita grubego i nowoczesnej opieki okołooperacyjnej

– minimalnie inwazyjnej chirurgii żołądka

Diagnistyka USG:

– jamy brzusznej

– miednicy

-tarczycy

-USG żył w aspekcie zakrzepicy żył głębokich- test uciskowy

 

 dr n med. Michał Kisielewski  jest  stypendystą  i absolwentem Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) w Krakowie. Studia medyczne ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 2012 roku. Jest w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej (najlepszy wynik kwalifikacji na rezydentury z chirurgii ogólnej w małopolsce).  Aktualnie w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej (kierownik specjalizacji docent Piotr Budzyński).

Temat rozprawy doktorskiej – „Zastosowanie protokołu ERAS w chirurgii kolorektalnej” – dotyczy nowoczesnej, opartej na faktach medycznej opieki w okresie okołooperacyjnym nad pacjentami poddawanych zabiegom na jelicie grubym i odbytnicy. Obrona w grudniu 2017 r. z wyróżnieniem. Kierownik naukowy, promotor : prof. Andrzej Budzyński. Promotor pomocniczy : docent Michał Pędziwiatr.  Autor i współautor licznych prac naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych. Brał udział w szkoleniach i warsztatach chirurgicznych w Niemczech, Szwajcarii i Holandii.

Miejsce pracy: Szpital Uniwersytecki, Kraków, 1) Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich (kierownik: prof. Andrzej Budzyński), 2) Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof (kierownik prof. Kazimierz Rembiasz).

Główne zainteresowania dotyczą chirurgii minimalnie inwazyjnej i jej zastosowaniu w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego oraz w chirurgicznym leczeniu otyłości, chirurgii jelita grubego i chirurgii onkologicznej.

Ponadto jest certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Chirurgów endoskopistą (gastroskopia, kolonoskopia) oraz posiada liczne certyfikaty ukończonych kursów USG jamy brzusznej, tarczycy i naczyń krwionośnych.

Ukończył liczne kursy i warsztaty interaktywne w zakresie proktologii prowadzone przez najwybitniejszego proktologa Polski – prof. M. Kołodziejczyk.

 

Biegle posługuje się w mowie i piśmie 3 językami: polskim, angielskim i rosyjskim. 

 

 

 

12 listopada informacja dotycząca pracy POZ

9 listopada 2018

Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni POZ .

Na podstawie komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 08.11.2018  w dniu 12.11. 2018 Poradnia POZ będzie nieczynna. W przypadkach nagłych świadczeń medycznych udzielają placówki opieki całodobowej zgodnie z zasadami pracy w dni wolne od pracy i świąteczne .

 

Komunikat Ministra Zdrowia

Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Inspektoratów Sanitarnych. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.11.2018 15:49
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 08.11.2018 15:49
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska